ภาควิชาการท่องเที่ยว

เกี่ยวกับศูนย์

        ศูนย์ศึกษาด้านการท่องเที่ยวและการบริการ (Centre of Tourism and Hospitality Studies: CTH) ก่อตั้งขึ้นในปี 2560 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นศูนย์ศึกษาวิจัยและบริการวิชาการด้านการท่องเที่ยวและการบริการ มีพันธกิจดังต่อไปนี้

1. สร้างองค์ความรู้ด้านการท่องเที่ยวและการบริการ

2. พัฒนาศาสตร์ทางด้านการท่องเที่ยวและการบริการ

3. ให้บริการวิชาการด้านการท่องเที่ยวและการบริการ

4. สร้างเครือข่ายทางวิชาการและวิชาชีพด้านการท่องเที่ยวและการบริการ

- ไม่มีเอกสารประกอบ -