สาขาวิชาภาษาจีน

คณาจารย์


อาจารย์ ดร.สุภชา ศรีรัตนบัลล์ (หัวหน้าสาขาวิชาภาษาจีน)
Dr.Suphacha Sriratanaban
蔡培春
ติดต่อ 053-943-246 ต่อ 120


ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เจริญ  เพ็ชรรัตน์
Asst.Prof.Dr.Charoen  Phetcharat 
李泰盛
ติดต่อ 053-943-246 ต่อ 109


อาจารย์ ดร.คุน  เอนเกีย
Dr.Khun  Nghia 
蚁坤
ติดต่อ 053-943-246 ต่อ 110


อาจารย์ ดร.อรชพร พวงทอง
Dr.Arotchaphorn Phuangthong 
陈洁明
ติดต่อ 053-943-246 ต่อ 112


อาจารย์ ดร.กรวรรณ พรหมแย้ม
Dr.Korawan Phromyeam
林明明
ติดต่อ 053-943-246 ต่อ 117


อาจารย์ ดร.พิมวรินทร์ ศิริศรีสุดากุล
Pimwarin SiriSrisudakul
陈雅涵
ติดต่อ 053-943-246 ต่อ 116


อาจารย์ ดร.มาริสา แซ่เฉิง
Dr.Marisa Saecheng
陈卿卿
ติดต่อ 053-943-246 ต่อ 118


อาจารย์ ปานชีวา บุตราช
Pancheewa Butrach
丘永春
ติดต่อ 053-943-246 ต่อ 111

อาจารย์ จาง เพ่ยเพ่ย
Zhang Peipei
张培培
ติดต่อ 053-943-246 ต่อ 112- ไม่มีเอกสารประกอบ -