งานบริหารทั่วไป

กฏ/ระเบียบ/ประกาศ/คำสั่ง หน่วยบริหารทั่วไป

  การกำหนดรหัสพยัญชนะประจำกระทรวงและเลขหนังสือออกของกระทรวง อว.
  ข้อบังคับมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์
          ตารางเปรียบเทียบ ข้อบังคับมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ.2563 และ ร่างข้อบังคับมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ....
  ระเบียบว่าด้วยงานสารบรรณ
          การเขียนหนังสือราชการ ความรู้พื้นฐานในการเขียนหนังสือติดต่อราชการ
          ระบบงานสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ แบ่งสิทธิ์การใช้งานภายในคณะ
          ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ.2526
          ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยงานสารบรรณ (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2548
          คำอธิบายการพิมพ์หนังสือราชการภาษาไทยด้วยโปรแกรมการพิมพ์ในเครื่องคอมพิวเตอร์และตัวอย่างการพิมพ์

- ไม่มีเอกสารประกอบ -