งานการเงิน การคลังและพัสดุ

ขั้นตอนการเบิกจ่าย แบบโดยตรง (ค่าตอบแทน, ค่าใช้สอย)