งานการเงิน การคลังและพัสดุ

แนวทางในการปฏิบัติในการรับบริจาคทรัพย์สินเพื่อให้อยู่ในการดูแลของส่วนงานฯ

แนวทางในการปฏิบัติการรับบริจาคทรัพย์สินเพื่อให้อยู่ในการดูแลของส่วนงานฯ ของคณะมนุษยศาสตร์