งานบริการการศึกษาและพัฒนาคุณภาพนักศึกษา

หน่วยธุรการ


หน่วยธุรการ

ผู้รับผิดชอบ นายศุภกิจ ศรีบุญเรือง


 หน้าที่  เป็นหน่วยปฏิบัติงานและประสานงานด้านธุรการ – สารบรรณของ งานบริการการศึกษาฯ

หน่วยธุรการ

 ขอบข่ายงานของ      นายศุภกิจ ศรีบุญเรือง ประสานงานและดำเนินการเกี่ยวกับ
                       1)  ลงทะเบียนรับ-ส่งหนังสือราชการภายในและภายนอก จัดแยกหนังสือราชการภายใน ภายนอก ส่งให้ผู้เกี่ยวของของงานบริการการศึกษาฯ และหน่วยพัฒนาคุณภาพหน่วยพัฒนาคุณภาพนักศึกษาและศิษย์เก่า ให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย
                       2)  ดำเนินการจัดส่งหนังสือแจ้งเวียนให้กับหน่วยงานต่างๆ ภายในคณะฯ ณ จุดแลกเอกสาร
                       3)  จัดทำบันทึกนำเสนอเรื่องแจ้งเวียนในงานบริการการศึกษาฯ และดำเนินการตามที่หัวหน้างานสั่งการและจัดทำบันทึกตอบกลับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
                       4)  ประสานงานติดตามเรื่องแจ้งเวียนจากภาค/สาขาวิชา รวรวมข้อมูลแจ้งเจ้าของเรื่องที่เกี่ยวข้อง
                       5)  การจัดการระบบการจัดเก็บเอกสารของงานบริการการศึกษาฯ หลังเสร็จสิ้นการดำเนินงานตามระบบสารบรรณ
                       6)  การจัดเตรียมเอกสารและแบบฟอร์มต่างๆ ในงานบริการการศึกษาฯ
                       7)  จัดทำบันทึกการประชุมภายในงานบริการการศึกษาฯ
                       8)  เสนอแฟ้มเข้า-ออก ณ สำนักงานคณบดี/ออกไปส่งเรื่องด่วนของงานบริการการศึกษาฯ ใน-นอกคณะ
                       9) งานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

งานการเงินและพัสดุ-ครุภัณฑ์

                       1)  การตรวจสอบสภาพและดูความเรียบร้อยเกี่ยวกับวัสดุ-ครุภัณฑ์ ภายในหน่วยงาน
                       2)  สำรวจครุภัณฑ์ของหน่วยงาน จัดทำรายละเอียดบัญชีครุภัณฑ์ที่ใช้งานให้เป็นปัจจุบัน ประจำปีงบประมาณ
                       3)  ขออนุมัติจัดซื้อวัสดุ-ครุภัณฑ์ ตามความจำเป็นของหน่วยงาน
                       4)  จัดทำเอกสารขออนุมัติค่าใช้จ่ายโครงการต่างๆ ของหน่วยงาน ขออนุมัติค่าใช้จ่ายการจัดประชุมกรรมการวิชาการและประชุมกรรมการบัณฑิตศึกษา โดยจัดทำบันทึกสัญญายืมเงิน บันทึกส่งใช้เงินยืมทดรองจ่าย รวบรวมและตรวจสอบความถูกต้องของใบสำคัญรับเงิน ดำเนินการเข้ารับ e-Bubget เพื่อตัดยอดค่าใช้จ่ายในโครงการต่างๆ
                       5)  จัดทำข้อมูลคำขออนุมัติโครงการต่างๆ ของหน่วยงานเข้าระบบ e-Project
                       6)  จัดทำใบเบิกวัสดุสำนักงานและดำเนินการเบิกของ ณ จุดจ่าย ประจำสัปดาห์
                       7)  จัดทำบัญชีควบคุมการขออนุมัติเบิกงบประมาณการรับ-คืนเงินทดรองจ่ายประจำปี
                       8)  งานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

หมวดการลงทะเบียนและประเมิลผล

- ไม่มีเอกสารประกอบ -