งานบริหารงานวิจัย บริการวิชาการและวิเทศสัมพันธ์

แบบฟอร์ม ขอรับเงินอุดหนุนการตีพิมพ์ผลงานทางวิชาการ (ค่าตอบแทน) ในฐานข้อมูลระดับชาติและระดับนานาชาติ (จากคณะมนุษยศาสตร์)

เงื่อนไข / เอกสารแนบ เพื่อขอรับเงินอุดหนุนการตีพิมพ์ผลงานทางวิชาการ (ค่าตอบแทน)

1. บันทึกข้อความเพื่อขอรับเงินอุดหนุนจากภาควิชาฯ ส่งมายังงานบริหารงานวิจัยฯ คณะมนุษยศาสตร์

2. แนบหลักฐานการตีพิมพ์วารสาร เช่น หน้าปก สารบัญ หน้าบทนำ เป็นต้น

4. **สำหรับบทความที่ตีพิมพ์ในฐานข้อมูลระดับชาติ (TCI1) โปรดแนบหลักฐานยืนยันฐานข้อมูลจากเว็บไซต์ TCI (ผลการประเมินคุณภาพวารสารที่อยู่ในฐานข้อมูล TCI)

3. **สำหรับบทความที่ตีพิมพ์ในฐานข้อมูล Scopus โปรดแนบหลักฐานระบุ Q ของวารสารที่บทความของท่านได้รับการตีพิมพ์ (จากเว็บไซต์ https://www.scimagojr.com/)