งานการเงิน การคลังและพัสดุ

ขออนุมัติให้พนักงานขับรถปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ โดยไม่เบิกจ่ายค่าตอบแทนล่วงเวลาจากทางราชการ

การขอใช้รถยนต์ส่วนกลางนอกเวลาราชการทุกกรณี ให้ถือปฏิบัติดังนี้

1. แจ้งผู้ควบคุมยานพาหนะทราบ เพื่อตรวจสอบตารางการใช้รถและพนักงานขับรถ ว่าว่าง สามารถให้บริการได้หรือไม่

2. เมื่อสามารถให้บริการได้ ผู้ขออนุญาตต้องดำเนินการดังนี้

2.1 กรณีเบิกจ่ายค่าตอบแทนนอกเวลาราชการจากทางราชการ ต้องดำเนินการขออนุมัติปฏิบ้ัติงานนอกเวลาราชการกับหน่วยการเงินและบัญชีให้เรียบร้อย ก่อนการขอใช้รถ พร้อมแนบสำเนาการอนุมัติให้ปฏิบัติงานนอกเวลาราชการดังกล่าว ประกอบใบขอใช้รถ ที่ http://e-humanities.human.cmu.ac.th เมนู >> ครุภัณฑ์ >> รถยนต์ส่วนกลาง >> ขอใช้รถยนต์ส่วนกลาง

2.2 กรณีไม่เบิกจ่ายค่าตอบแทนนอกเวลาราชการจากทางราชการ ให้ขออนุมัติปฏิบ้ัติงานนอกเวลาราชการ (ตามเอกสารแนบ) ประกอบใบใช้รถ ที่ http://e-humanities.human.cmu.ac.th เมนู >> ครุภัณฑ์ >> รถยนต์ส่วนกลาง >> ขอใช้รถยนต์ส่วนกลาง