งานการเงิน การคลังและพัสดุ

ประกาศคณะมนุษยศาสตร์ เรื่อง กำหนดประเภทรายรับ รายการ และเงื่อนไขการรับเงินรายได้ของมหาวิทยาลัย ฉบับที่ ร 03/2562 (อัตราค่าใช้ห้องประชุม ห้องเรียนและค่าบริการอื่นๆ ของคณะมนุษยศาสตร์)