งานการเงิน การคลังและพัสดุ

ขั้นตอนการเบิกจ่าย แบบผ่านการจัดซื้อจัดจ้าง (ค่าวัสดุ, ค่าครุภัณฑ์, ค่าจ้างเหมา)


- ไม่มีเอกสารประกอบ -