งานบริหารทั่วไป

กฏ/ระเบียบ/ประกาศ/คำสั่ง หน่วยอาคารสถานที่และสาธารณูปการ

  นโยบายอนุรักษ์พลังงานมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
          ประกาศมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่อง นโยบายอนุรักษ์พลังงานมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
  ประกาศมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่อง งดเล่นสเกต สเกตบอร์ด และกีฬาผาดโผนทุกชนิด ในพื้นที่มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
  ประกาศมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่อง มาตรการ แนวปฏิบัติ การเฝ้าระวังและควบคุมการระบาดของโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ระลอกใหม่ ของนักศึกษาและบุคลากรทางมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
  ประกาศมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่อง มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) สำหรับการเปิดพื้นที่ให้บริการร้านอาหารในมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
  ประกาศมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่อง มาตรการห้ามเผาในพื้นที่มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
  หลักเกณฑ์และเงื่อนไขการเช่าสถานที่และวัสดุครุภัณฑ์ (รายย่อย)
          ประกาศมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขการเช่าสถานที่และวัสดุครุภัณฑ์ (รายย่อย)

- ไม่มีเอกสารประกอบ -