งานบริหารทั่วไป

หน่วยประสานงานภาควิชา

Arrow point to right free iconภาควิชาการท่องเที่ยว

image
นายนพดล คำป้อ
พนักงานปฏิบัติงานimageนางสาวอรวรรณ วิไชย
เจ้าหน้าที่ประสานงานโครงการ
image
นางศรีวรรณ วันติกิจเจริญกูล
ลูกจ้างประจำ
Arrow point to right free iconภาควิชาจิตวิทยา

image
นางสาวภัททิรา พัฒนสิน
พนักงานปฏิบัติงาน
image
นางสาวชนิตร์นัยน์ แดงเรือน
นักจิตวิทยา
image
นางสาวปิยธิดา ประสมสุข
เจ้าหน้าที่โครงการ
image
นางสาวสุนิสา จันทร์งาม
เจ้าหน้าที่โครงการ
image
นางสาวณัฐชยา รุ่งเรืองวงศ์
พนักงานบริการทั่วไป
Arrow point to right free iconภาควิชาบรรณารักษศาสตร์  และสารสนเทศศาสตร์
Profile free icon
นายณัฐพล มอญเพชร์
พนักงานปฏิบัติงาน
Profile free icon
นายสวัสดิ์ สีจันทร์
พนักงานบริการทั่วไป
Arrow point to right free iconภาควิชาประวัติศาสตร์

นางสาววรันธร คำนาง
พนักงานปฏิบัติงาน
image
นางสาวแสงดาว ชัยวุฒิ
พนักงานบริการทั่วไป
Arrow point to right free iconภาควิชาปรัชญาและศาสนา
image
นางสาวภรภัทร แก้วใจ๋
พนักงานปฏิบัติงาน
Arrow point to right free iconภาควิชาภาษาตะวันตก
image
นางสาวธมนภรณ สิงห์แสน
พนักงานปฏิบัติงาน
image
นางณัฐรินีย์ เลิศรัตน์
เจ้าหน้าที่สำนักงาน
image
นางจินดา ก๋องใจ
พนักงานบริการทั่วไป
Arrow point to right free iconภาควิชาภาษาตะวันออก
image
นางสาวบุษรา แซ่ตัง
พนักงานปฏิบัติงาน

นางสาวอุทุมพร แดนดอกเอื้อง
พนักงานปฏิบัติงาน

นางสาวฤกษ์ฤดี อินทโชติ
พนักงานปฏิบัติงาน
image
นางจันทรา ยามี
พนักงานบริการทั่วไป
Arrow point to right free iconภาควิชาภาษาไทย
Arrow point to right free iconภาควิชาภาษาอังกฤษ
Arrow point to right free iconภาควิชามนุษยสัมพันธ์
Arrow point to right free iconศูนย์บริการวิชาการมนุษยศาสตร์


- ไม่มีเอกสารประกอบ -