งานบริการการศึกษาและพัฒนาคุณภาพนักศึกษา

หลักเกณฑ์การย้ายสาขาวิชา และการย้ายคณะ เพื่อเข้าศึกษาต่อในคณะมนุษยศาสตร์