งานบริการการศึกษาและพัฒนาคุณภาพนักศึกษา

การย้ายสาขาวิชาและการย้ายคณะ เพื่อเข้าศึกษาในคณะมนุษยศาสตร์ ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2564