งานบริการการศึกษาและพัฒนาคุณภาพนักศึกษา

หน่วยบัณฑิตศึกษา

หน่วยบัณฑิตศึกษา

ผู้รับผิดชอบ ว่าที่ร้อยตรีมนตรี วิริยา

 หน้าที่  เป็นหน่วยปฏิบัติงานและประสานงานหลักกับบัณฑิตวิทยาลัย โดยปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาหลักสูตรและการเรียนการสอนระดับบัณฑิตศึกษาการรับเข้าศึกษาตามหลักสูตรจนสำเร็จการศึกษา

หมวดพัฒนาหลักสูตรและการเรียนการสอน

งานด้านหลักสูตร/ประชุม/พัฒนาวิชาการ

 1) การปรับปรุงหลักสูตร การเปิดหลักสูตรใหม่ และการปรับปรุงกระบวนวิชาระดับบัณฑิตศึกษา

 2) การจัดประชุมกรรมการบัณฑิตศึกษาประจำ คณะมนุษยศาสตร์

 3) การส่งรายชื่ออาจารย์เข้าร่วมประชุม/สัมมนาเกี่ยวกับการเรียน การสอนระดับบัณฑิตศึกษา

 4) การจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตร/กิจกรรมกีฬา สำหรับนักศึกษา

งานด้านการแต่งตั้งกรรมการ/อาจารย์

 1) การแต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาทั่วไป

 2) การเปลี่ยนแปลงอาจารย์ที่ปรึกษาทั่วไป

 3) การแต่งตั้งกรรมการบริหารหลักสูตรบัณฑิตศึกษาประจำสาขาวิชา

 4) การแต่งตั้งกรรมการบัณฑิต ศึกษาประจำคณะฯ

 5) การแต่งตั้งอาจารย์ประจำในบัณฑิตวิทยาลัย

 6) การแต่งตั้งคณะกรรมการสอบประมวลความรู้

 7) การแต่งตั้งอาจารย์ผู้สอนระดับบัณฑิตศึกษา

 งานด้านวิทยานิพนธ์/การค้นคว้าแบบอิสระ

  1.) การเสนอหัวข้อโครงร่างวิทยานิพนธ์/การค้นคว้าแบบอิสระ/ดุษฏีนิพนธ์

  2) การสอบประมวลความรู้ของนักศึกษาระดับปริญญาโท แบบ 3 (แผน ข)

  3) การสอบวัดคุณสมบัติของนักศึกษาระดับปริญญาเอก

  4) การดำเนินการด้านการสอบและผลการสอบวิทยานิพนธ์/การค้นคว้าแบบอิสระ/ดุษฏีนิพนธ์

  5) การเปลี่ยนแปลงชื่อหัวข้อปริญญานิพนธ์ของนักศึกษา

  6) การเสนอรายชื่อวารสารที่สาขาวิชาให้การยอมรับ

  7) การตรวจสอบผลการผ่านเงื่อนไขภาษาต่างประเทศ

  8) การขอสำเร็จการศึกษา   

  9) การเสนอขออนุมัติขยายเวลาการศึกษาต่อฯ

 

  งานด้านการรับเข้าศึกษาและ การลงทะเบียน

ผู้รับผิดชอบ นางสาวญาณันต์ นิวาศะบุตร

 1)  การประชาสัมพันธ์หลักสูตรและการรับสมัครนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา

 2)  การรับสมัครนักศึกษาระดับบัณฑิต
 3)  การขอโอนกระบวนวิชา และการเทียบโอนหน่วยกิตสำหรับนักศึกษาใหม่ที่สำเร็จการศึกษาหรือเคยศึกษาในหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษามาแล้ว
 4)  การขออนุมัติลงทะเบียนกระบวนวิชา หรือลงทะเบียนเพื่อใช้บริการมหาวิทยาลัยหลังกำหนดเป็นกรณีพิเศษ
 5)  การขอลาพักการศึกษา
 6)  การขอลาออกจากการเป็นนักศึกษา
 7)  การเสนอขอเปลี่ยนแผนการศึกษา

 8)  การขอคืนสถานภาพการเป็นนักศึกษา
 9)  งานด้านทุนการศึกษา สำหรับนักศึกษา
 - ทุนการศึกษาที่บัณฑิตวิทยาลัยดำเนินการคัดเลือก
 - ทุนการศึกษาที่คณะฯ ดำเนินการคัดเลือกฯ
  10)  การจัดทำข้อมูล/สถิติที่เกี่ยวข้อง
  11)  งานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

- ไม่มีเอกสารประกอบ -