งานบริหารทั่วไป

หน่วยอาคารสถานที่และสาธารณูปการ

image
นางสาวอาทิตย์สยา บุระดา
พนักงานปฏิบัติงาน
image
นางสาวพิมพินันท์ คำมณีเลิศ
พนักงานปฏิบัติงาน
image
นายภิศร์ณุเดช ชนะดวงดี
ช่างเทคนิค

นายสุนทร เครื่องคำ
ช่างเทคนิค
image
นายโกศล ปัญญา
ช่างฝีมือทั่วไป
image
นายสวิง ศิริ
คนสวน
image
นายสาธิต เจริญเมือง
พนักงานบริการทั่วไป
image
นางแสงเดือน ปัญญา
พนักงานบริการทั่วไป
image
นางสาวพรชนก ชนะปรีชากุล
พนักงานบริการทั่วไป
image
นางสาววิลาสินี เฉลิมไทย
พนักงานบริการทั่วไป
image
นางสาววิบูลย์พร สันนิธิรัตน์
พนักงานบริการทั่วไป
image
นางกรกนก รัตนรักษพงศ์
พนักงานบริการทั่วไป

นางสาวปทุมพร วงษ์ดี
พนักงานบริการทั่วไป

- ไม่มีเอกสารประกอบ -