งานการเงิน การคลังและพัสดุ

ประกาศคณะมนุษยศาสตร์ เรื่อง การบริหารกองทุนพัฒนาคณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่