ภาควิชาการท่องเที่ยว

ภาพกิจกรรมเสริมหลักสูตร

นอกจากการจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรแล้ว ภาควิชาการท่องเที่ยวยังมีกิจกรรมเสริมหลักสูตรที่ช่วยพัฒนาการเรียนรู้ของนักศึกษา ทั้งกิจกรรมที่ผนวกเข้ากับกระบวนวิชาต่างๆ และกิจกรรมที่ให้นักศึกษาเลือกทำได้ตามความสนใจ

สำหรับกิจกรรมที่ผนวกเข้ากับกระบวนวิชา อาทิ การออกฝึกภาคสนามหรือการทัศนศึกษานอกสถานที่ตามเส้นทางต่างๆ ทั้งภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคกลาง เป็นต้น ซึ่งนอกจากจะเป็นการเรียนรู้แหล่งท่องเที่ยวที่สำคัญแล้ว ระหว่างการออกฝึกภาคสนามจะมีการมอบหมายหน้าที่ให้นักศึกษาได้ฝึกฝนกระบวนการคิด การฝึกปฏิบัติงาน และฝึกทักษะการทำงานร่วมกับผู้อื่น

           นอกจากนี้ หลายกระบวนวิชามีการให้นักศึกษาทำกิจกรรมเพื่อฝึกการปฏิบัติงานจริง เช่น การฝึกปฏิบัติการจัดงานเลี้ยง การลงพื้นที่เพื่อฝึกการเก็บข้อมูลและค้นคว้าด้วยตนเอง การทำกิจกรรมด้านการวิจัยและการบริการวิชาการ เป็นต้น ซึ่งเป็นการฝึกกระบวนการคิด การวิเคราะห์ การวางแผน การทำงานร่วมกัน และเป็นการบูรณาการการเรียนการสอนเข้ากับการวิจัยและการบริการวิชาการสู่สังคม
- ไม่มีเอกสารประกอบ -