งานบริหารทั่วไป

หน่วยบริหารงานบุคคลนางสาวกัญญา เทพอุด
พนักงานปฏิบัติงาน
image
นางจิระประภา สมศักดิ์
พนักงานปฏิบัติงาน
image
นางสาวกมลนัฐ จุลรัตน์
พนักงานปฏิบัติงาน
image
นายสุกฤษฏิ์ พะนาน
พนักงานปฏิบัติงาน
image
นางสาวพัทธิรา ชาติสุทธิวงษ์
พนักงานปฏิบัติงาน

- ไม่มีเอกสารประกอบ -