งานบริการการศึกษาและพัฒนาคุณภาพนักศึกษา

นักศึกษาไม่มีสิทธิ์ได้รับการวัดและประเมินผลสอบไล่ ประจำภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2561