งานการเงิน การคลังและพัสดุ

ขั้นตอนการดำเนินการขอซื้อขอจ้างด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง