งานการเงิน การคลังและพัสดุ

ประกาศคณะมนุษยศาสตร์ เรื่อง หลักเกณฑ์และแนวปฏิบัติการเบิกค่าเช่าที่พักของพนักงานมหาวิทยาลัยชั่วคราว ประเภทอาจารย์ชาวต่างประเทศ