งานการเงิน การคลังและพัสดุ

เอกสารรับรองความไม่เกี่ยวข้องระหว่างผู้ซื้อและผู้ค้า