งานบริหารงานวิจัย บริการวิชาการและวิเทศสัมพันธ์

แบบฟอร์ม คำขอรับเงินอุดหนุนการตีพิมพ์ผลงานทางวิชาการในวารสารวิชาการระดับ Scopus (จากมหาวิทยาลัยเชียงใหม่)

1. แบบฟอร์ม คำขอรับเงินอุดหนุนการตีพิมพ์ผลงานทางวิชาการในวารสารวิชาการระดับ Scopus (จากมหาวิทยาลัยเชียงใหม่) คลิก

2. ใบสำคัญรับเงิน คลิก

รายละเอียดเอกสารแนบอื่นๆ เพื่อส่งให้งานบริหารงานวิจัยฯ คณะมนุษยศาสตร์

1. บทความที่ได้รับการตีพิมพ์

2. หน้าหลักฐานระบุ Q ของวารสารที่บทความของท่านได้รับการตีพิมพ์ (จากเว็บไซต์ https://www.scimagojr.com/)