งานบริการการศึกษาและพัฒนาคุณภาพนักศึกษา

หน่วยทะเบียนและประมวลผล


หน่วยทะเบียนและประมวลผล


  หน้าที่    เป็นหน่วยประสานงานหลักกับสำนักทะเบียนและประมวลผล  โดยปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องกับการเรียนการสอนกระบวนวิชา   คณะมนุษยศาสตร์  และนักศึกษาระดับปริญญาตรี  ตั้งแต่การรับเข้าศึกษาจนสำเร็จการศึกษา     แบ่งออกเป็น 5 หมวด ได้แก่

หมวดการรับเข้าและสำเร็จการศึกษา

 ผู้รับผิดชอบ : นางสาวนันท์นภัส กาละวัง
                         ขอบข่ายงาน     ประสานงานและดำเนินการเกี่ยวกับ
                         1)  การรับเข้านักศึกษา  ได้แก่
                              -  นโยบายการรับเข้าศึกษาของมหาวิทยาลัย
                              1.1  การสำรวจและกำหนดจำนวนตั้งรับ  รายละเอียดคุณสมบัติ  วิธีการและเงื่อนไข
                                     เกี่ยวกับการคัดเลือกบุคคลเพื่อเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (TCAS) ระดับปริญญาตรี   ดังนี้.-
                                      ก.  การรับรอบที่ 1 การรับด้วย Portfolio
                                      ข.  การรับรอบที่ 2 การรับนักศึกษาโควตาภาคเหนือ
                                      ค.  การรับรอบที่ 3 การรับตรงร่วมกัน
                                      ง.  การรับรอบที่ 4 การรับแบบ Admissions
                                      จ.  การรับรอบที่ 5 การรับตรงอิสระ
                              1.2 การดำเนินการคัดเลือก การสอบสัมภาษณ์ และการรายงานผลการสอบ
                              1.3 การรับโอนนักศึกษาจากสถาบันอุดมศึกษาอื่น
                              1.4 การศึกษาเพื่อปริญญาที่สอง
                              1.5 การจัดทำประกาศการให้ทุนการศึกษาสำหรับโครงการรับนักศึกษาที่มีผลการเรียนดี
                              1.6 การประสานงานเรื่องโครงการเรียนล่วงหน้า (Advance Placement Program) สาขาวิชาภาษาไทย
                              1.7 การสรุปและจัดทำสถิติเกี่ยวกับการรับเข้าศึกษา

                          2)  การสำเร็จการศึกษา  ได้แก่
                               2.1 การรายงานตัวคาดว่าจะสำเร็จการศึกษาต่อมหาวิทยาลัยและคณะตามปฏิทินการศึกษาและการดำเนินการรายงานตัวคาดว่าจะสำเร็จการศึกษาก่อน/หลังกำหนดปฏิทินการศึกษา
                               2.2 การตรวจสอบใบเสนอเพื่อขออนุมัติปริญญา (มชท.92) ฉบับชั่วคราวและฉบับสมบูรณ์
                                     ก. การตรวจสอบการลงทะเบียนกระบวนวิชาตามโครงสร้างหลักสูตรการศึกษา ร่วมกับอาจารย์ที่ปรึกษาและสำนักทะเบียนและประมวลผล
                                     ข. การขอไม่สำเร็จการศึกษา
                                     ค. การจัดทำข้อมุลประกอบการประชุมที่ประชุมคณบดีเพื่ออนุมัติสำเร็จการศึกษา
                                     ง. การลงนามในใบปริญญาบัตรเรียนดีประจำปี และใบปริญญาบัตร
                                     จ. การตรวจสอบความถูกต้องของผู้ที่ได้รับเหรียญรางวัลเรียนดี
                                     ฉ. การสรุปและจัดทำสถิติเกี่ยวกับการสำเร็จการศึกษา
                                 2.3 การตรวจสอบคุณสมบัตินักศึกษาที่คาดว่าจะสำเร็จการศึกษา เรื่อง การถูกลงโทษทางวินัยหรือถูกสั่งพักการศึกษา การมีหนี้สินกับคณะ/มหาวิทยาลัย

                           3)  งานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

หมวดการลงทะเบียนและประเมินผล

- ไม่มีเอกสารประกอบ -