งานบริหารงานวิจัย บริการวิชาการและวิเทศสัมพันธ์

นโยบายด้านการวิจัยตามแผนพัฒนาการศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ระยะที่ 11

นโยบายด้านการวิจัยตามแผนพัฒนาการศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ระยะที่ 11 

ดาวน์โหลดเอกสารได้จากทางด้านล่าง