งานการเงิน การคลังและพัสดุ

ประกาศมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่อง กำหนดประเภทรายจ่าย รายการและเงื่อนไขการจ่ายเงินรายได้ของมหาวิทยาลัย ฉบับที่ 1/2564 (ทุนสนับสนุนการแปล ตรวจทาน แก้ไขภาษา และค่าตีพิมพ์ผลงานทางวิชาการสำหรับผู้ปฎิบัติงานสังกัดคณะมนุษยศาสตร์)

ประกาศมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่อง กำหนดประเภทรายจ่าย รายการและเงื่อนไขการจ่ายเงินรายได้ของมหาวิทยาลัย ฉบับที่ 1/2564 (ทุนสนับสนุนการแปล ตรวจทาน แก้ไขภาษา และค่าตีพิมพ์ผลงานทางวิชาการสำหรับผู้ปฎิบัติงานสังกัดคณะมนุษยศาสตร์)