ข่าวกิจกรรมทั้งหมดสาขาวิชาภาษาเกาหลี ภาควิชาภาษาตะวันออก คณะมนุษยศาสตร์ ร่วมกับสถาบันเซจง มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จัดการประกวดเขียนเรียงความภาษาเกาหลีภายในมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประจำปี 2562 โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์วลัยพร  กาญจนการุณ รองคณบดีฝ่ายบริหาร เป็นประธานกล่าวเปิดงาน เมื่อวันพุธที่ 9 ตุลาคม 2562 เวลา 15.30 - 18.30 น. ณ ห้องประชุม 50 ปี อาคาร HB6 คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

[post:2019-10-18 15:08:31]

อ่านเพิ่มเติม »


สาขาวิชาภาษาเกาหลี ภาควิชาภาษาตะวันออก คณะมนุษยศาสตร์ ร่วมกับสถาบันเซจง มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จัดการประกวดเขียนเรียงความภาษาเกาหลีภายในมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประจำปี 2562 โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์วลัยพร  กาญจนการุณ รองคณบดีฝ่ายบริหาร เป็นประธานกล่าวเปิดงาน เมื่อวันพุธที่ 9 ตุลาคม 2562 เวลา 15.30 - 18.30 น. ณ ห้องประชุม 50 ปี อาคาร HB6 คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

[post:2019-10-10 14:15:16]

อ่านเพิ่มเติม »


สาขาวิชาภาษาเกาหลี ภาควิชาภาษาตะวันออก คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จัดการประกวดเขียนเรียงความภาษาเกาหลีครั้งที่ 4 เพื่อส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพของนักศึกษาที่เรียนภาษาเกาหลีในสถาบันอุดมศึกษาในประเทศไทย โดยมีอาจารย์ ดร.ศรันภัทร วงศ์พุฒิ ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์ เป็นประธานในการเปิดพิธี พร้อมให้การต้อนรับคุณ คิม จู-ยอน ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาเกาหลีประจำประเทศไทย และกรรมการในการตัดสินการประกวดเขียนเรียงความภาษาเกาหลีครั้งที่ 4 ในการมอบรางวัลชนะเลิศในการแข่งขัน ได้รับเกียรติจากรองศาสตราจารย์ ดร.ประภา สุขเกษม คณบดีคณะมนุษยศาสตร์ เป็นประธานในการมอบรางวัลชนะเลิศแก่ผู้เข้าแข่งขัน พร้อมกับให้การต้อนรับคุณ ลี อุค-ฮอน เอกอัครราชทูตสาธารณรัฐเกาหลีประจำประเทศไทย เมื่อวันที่ 24 มกราคม 2562 ณ ห้องประชุม 50 ปี อาคาร HB 6 คณะมนุษยศาสตร์

[post:2019-01-28 09:57:58]

อ่านเพิ่มเติม »


ข้อมูลทั้งหมด 3 รายการ แสดงหน้าละ 50 กำลังแสดงผลหน้า :