ข่าวกิจกรรมทั้งหมดสาขาวิชาภาษาจีน ภาควิชาภาษาตะวันออก ร่วมกับสถาบันขงจื่อ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จัดการแข่งขันกล่าวสุนทรพจน์ภาษาจีนเพื่อแนะนำสถานที่ท่องเที่ยวในประเทศไทย โดยมีนักศึกษาสาขาวิชาเอกภาษาจีนชั้นปีที่ 4 เข้าร่วมการแข่งขันในครั้งนี้ทั้งหมด 30 คน เมื่อวันพุธที่ 6 พ.ย. 2562 ณ ห้อง HB5100 อาคาร HB5 คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

[post:2019-11-07 13:14:28]

อ่านเพิ่มเติม »


คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาสาขาวิชาภาษาจีน ภาควิชาภาษาตะวันออก ที่ได้รับรางวัลจากการแข่งขัน “การจัดทำสื่อมัลติมีเดียทางการตลาดและประชาสัมพันธ์สินค้าไทยบุกตลาดจีน” ระดับอุดมศึกษาภาคเหนือ ประจำปี พ.ศ.2562  ได้แก่
     นางสาว วราลี วิรพงศกร นักศึกษาชั้นปีที่ 4 รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1
     นางสาว สุดธิดา แซ่เติ้ง นักศึกษาชั้นปีที่ 4 รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1
     นางสาว ณิชา แซ่หย่าว นักศึกษาชั้นปีที่ 4 รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1
     นางสาว วรรชนา แซ่จู นักศึกษาชั้นปีที่ 2 รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่  2
     นางสาว สาธิณี พจนเมธี นักศึกษาชั้นปีที่ 2 รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่  2
     นางสาว ชุติมา นิตย์อดุลย นักศึกษาชั้นปีที่ 2 รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่  2
ซึ่งการแข่งขันมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาทักษะการใช้ภาษาจีน เพื่อใช้เป็นเครื่องมือสื่อสารในการประชาสัมพันธ์สินค้าไทย ควบคู่กับการเสริมสร้างความรู้ด้านการออกแบบการใช้สื่อมัลติมีเดียเพื่อการทำการตลาดออนไลน์ อันเป็นทักษะสำคัญสำหรับการทำการตลาดในยุคดิจิทัล เหมาะสมต่อการนำเสนอผ่านช่องทางออนไลน์ ช่องทางสำคัญสำหรับการจำหน่ายสินค้าในยุคปัจจุบัน โดยเฉพาะอย่างยิ่งในตลาดประเทศจีน เมื่อวันที่ 23 กันยายน พ.ศ. 2562 ณ อาคารสถาบันภาษา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

[post:2019-09-25 13:23:03]

อ่านเพิ่มเติม »


คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ แสดงความยินดีและส่งกำลังใจเชียร์ นางสาวณัฐนรี บรรลือเผ่าพงศ์ นักศึกษาชั้นปีที่ 4 สาขาวิชาภาษาจีน ภาควิชาภาษาตะวันออก ในการแข่งขันสุนทรพจน์และความรู้ภาษาจีน ”สะพานสู่ภาษาจีน” (Chinese Bridge) ระดับโลก โดยได้ผ่านรอบคัดเลือก 100 คน และรอบที่สอง 30 คน จนมาถึงรอบ 15 คนสุดท้ายแล้ว ทั้งนี้มีผู้เข้าแข่งขันจากประเทศต่างๆ ทั่วโลก กว่า 100 คน เมื่อวันที่ 6 สิงหาคม 2562 ณ ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน

[post:2019-08-07 09:41:36]

อ่านเพิ่มเติม »


คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาสาขาวิชาภาษาจีน ภาควิชาภาษาตะวันตก ที่ได้รับรางวัลจากการแข่งขันสุนทรพจน์และความรู้ภาษาจีน ”สะพานสู่ภาษาจีน” (Chinese Bridge) ระดับอุดมศึกษา ครั้งที่ 18 ชิงถ้วยรางวัลจากธนาคารไอซีบีซี (ไทย) เมื่อวันที่ 30 เมษายน 2562 ณ สมาคมแต้จิ๋วแห่งประเทศไทย กรุงเทพฯ ได้แก่

1. นางสาวณัฐนรี บรรลือเผ่าพงศ์ นักศึกษาชั้นปีที่ 4 ได้รับรางวัลชนะเลิศ 

2. นางสาววนิดา แซ่หลี่ นักศึกษาชั้นปีที่ 4 ได้รับรองชนะเลิศอันดับที่ 1 

3. นางสาววรรชนา แซ่จู นักศึกษาชั้นปีที่ 1 ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2

ทั้งนี้ผู้ได้รับรางวัลชนะเลิศ จะได้รับทุนการศึกษาต่อที่ประเทศจีน และได้รับการคัดเลือกให้เป็นตัวแทนของประเทศไทย ไปร่วมการแข่งขันในระดับโลกที่ประเทศจีนต่อไป

[post:2019-05-07 09:57:39]

อ่านเพิ่มเติม »


คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ขอแสดงความยินดีกับ นักศึกษาสาขาวิชาภาษาจีน ภาควิชาภาษาตะวันออก ที่ได้รับรางวัลในการเข้าร่วมแข่งขันกล่าวสุนทรพจน์ภาษาจีน สำหรับนักเรียนในโรงเรียนเครือข่าย ภายใต้โครงการ International Internship Program และนักศึกษาในระดับอุดมศึกษาเขตภาคเหนือ ซึ่งได้รับรางวัล จำนวน 2 รางวัล ดังนี้ 
1.นางสาวณิชา แซ่หย่าว ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2
2.นางสาวพราวพลอย ชาลวรางกูล ได้รับรางวัลชมเชย  
โดยได้รับความอนุเคราะห์จากอาจารย์ Zhang Peipei ช่วยดูแลในระหว่างการฝึกซ้อม และนำนักศึกษาเข้าแข่งขัน
ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย เมื่อวันที่ 15 มีนาคม 2562

[post:2019-03-26 10:22:39]

อ่านเพิ่มเติม »


คณะมนุษยศาสตร์ ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาสาขาวิชาภาษาจีน ภาควิชาภาษาตะวันออก ในการแข่งขันกล่าวสุนทรพจน์ชิงถ้วยรางวัลเจียงซู ปีการศึกษา 2561 เมื่อวันที่ 24 ธันวาคม 2561 ณ สถาบันขงจื่อ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ภายใต้การดูแลและการฝึกฝนจากอาจารย์ Zhang Peipei โดยมีรายนามดังต่อไปนี้

1. นางสาวณัฐนรี บรรลือเผ่าพงศ์ ได้รับรางวัลชนะเลิศอันดับ 1

2. นางสาววรรชนา แซ่จู ได้รับรางวัลชนะเลิศอันดับ 1

3. นางสาวสุชัญญา ตันจรัสจิต ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1

[post:2018-12-27 12:02:27]

อ่านเพิ่มเติม »


นางสาว Tang Shuhui นักศึกษาชั้นปีที่ 4 สาขาวิชาภาษาไทยในฐานะภาษาต่างประเทศ( TFL) ได้รับรางวัลชนะเลิศในการแข่งขันการประกวดสุนทรพจน์ภาษาไทย ระดับอุดมศึกษาสำหรับนักศึกษาจีน เมื่อวันที่ 16 พฤศจิกายน 2561 ณ ห้องประชุมสนม สุทธิพิทักษ์อนุสรณ์ คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์

[post:2018-11-20 11:15:32]

อ่านเพิ่มเติม »


สาขาวิชาภาษาจีน ภาควิชาภาษาตะวันออก คณะมนุษยศาสตร์ ร่วมกับสถาบันขงจื่อ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ร่วมกันจัดงาน “สืบสานวัฒนธรรมจีน ประจำปี 2561” โดยมี ฯพณฯ เหริน อี้เซิง กงสุลใหญ่แห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน ประจำจังหวัดเชียงใหม่ ให้เกียรติเดินทางมากล่าวโอวาทเปิดงาน โดยมีรองศาสตราจารย์เสิ่น อี้ ผู้อำนวยการสถาบันขงจื่อ ผู้ช่วยศาสตราจารย์วลัยพร  กาญจนการุณ รองคณบดีฝ่ายบริหาร อาจารย์ ดร.ศรัณภัทร วงศ์พุฒิ ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ระวี จันทร์ส่อง หัวหน้าภาควิชาภาษาตะวันออก อาจารย์ดร.กรวรรณ พรหมแย้ม หัวหน้าสาขาวิชาภาษาจีน พร้อมทั้ง คณาจารย์ และนักศึกษาให้การตอนรับ 

การจัดงานในครั้งนี้เพื่อเป็นการส่งเสริมการเรียนการสอนภาษาจีน และเป็นเวทีให้นักเรียน นักศึกษาได้มีโอกาสแสดงความสามารถทางทักษะภาษาจีน โดยมีการจัดการแข่งขันประกวดสุนทรพจน์ภาษาจีน การตอบคำถามความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับประเทศจีน การเขียนพู่กันจีน และการประกวดขับร้องเพลงประกอบจินตลีลา ซึ่งไม่เพียงจะส่งผลให้นักเรียนนักศึกษาได้ตระหนักถึงความสำคัญของภาษาจีนและมีความรู้ความเข้าใจในวัฒนธรรมจีนดียิ่งขึ้นเท่านั้น  ยังช่วยกระชับความสัมพันธ์ระหว่างสถาบันต่าง ๆ ที่ทำการสอนภาษาจีนให้แน่นแฟ้นยิ่งขึ้นไป

และนอกจากกิจกรรมการแข่งขันของนักเรียนชั้นระดับมัธยมศึกษา สาขาวิชาภาษาจีน ยังได้จัดกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้วัฒนธรรมจีน อาทิ การแต่งกายด้วยชุดจีน ศิลปะการตัดกระดาษ ศิลปะการถักเชือกจีน และศิลปะการชงชาจีน และยังมีร้านอาหารจีนในจังหวัดเชียงใหม่มาออกบูธให้ชิมอาหารจีนฟรีอีกด้วย เมื่อวันที่ 31 ตุลาคม 2561 ณ โถงชั้น 1 อาคาร HB7

[post:2018-11-02 10:19:47]

อ่านเพิ่มเติม »


วิทยาลัยนานาชาตินวัตกรรมดิจิทัล มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ร่วมกับศูนย์แลกเปลี่ยนวัฒนธรรมนานาชาติเจียงซู มหาวิทยาลัยนานกิง จัดโครงการ "กล่าวแข่งขันสุนทรพจน์ภาษาจีน ชิงถ้วยรางวัลเจียงซู" เมื่อปี พ.ศ.2560 โดยมี นางสาวนิภาพร เหมยต่อม นักศึกษาชั้นปีที่ 4 ได้รับรางวัลชนะเลิศอันดับที่หนึ่ง และนางสาวประภัสสร ดวงประภา ชั้นปีที่ 3 ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่หนึ่ง สำหรับผู้ที่ได้รางวัลชนะเลิศอันดับที่หนึ่ง และรองชนะเลิศอันดับที่หนึ่ง ได้รับทุนเดินทางไปแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมที่เมืองนานกิง เมืองซูโจว มณฑลเจียงซู และมหานครเซี่ยงไฮ้ ณ สาธารณรัฐประชาชนจีน ระหว่างวันที่ 6-13 สิงหาคม 2561 ที่ผ่านมา โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย โดยทุนนี้ช่วยส่งเสริมและเปิดโอกาสให้ผู้ที่มีความรู้และมีความชื่นชอบภาษาจีน ได้รับโอกาสเพื่อสร้างประสบการณ์ในการฝึกภาษา ได้ทดลองใช้ชีวิตและทำกิจกรรมร่วมกับเจ้าของภาษาโดยตรง 

[post:2018-08-17 09:04:07]

อ่านเพิ่มเติม »


นักศึกษาสาขาวิชาภาษาจีน ได้รับคัดเลือกให้เข้าร่วมโครงการกิจกรรมค่ายนักศึกษานานาชาติ  ที่จัดขึ้นภายใต้นโยบาย “หนึ่งแถบหนึ่งเส้นทาง” ชื่อโครงการ “ตามรอยเส้นทางสายไหม ไปเป็นคนซีอาน” สนับสนุนโดยรัฐบาลมณฑลซ่านซี เมืองซีอาน นักศึกษาที่เข้าร่วมโครงการฯ ดังกล่าว คือ นางสาวณัฐนรี บรรลือเผ่าพงศ์ และนางสาวสุชัญญา ตันจรัสจิต รวมระยะเวลา 10 วัน ตั้งแต่วันที่ 11 – 20 กรกฎาคม 2561 ณ ประเทศจีน ทั้งนี้มีผู้เข้าร่วมค่ายทั้งหมด 66 คน จาก 25 ประเทศทั่วโลก ซึ่งเป็นค่ายเกี่ยวกับเรียนรู้วัฒนธรรมและอยู่อย่างชาวซีอาน กิจกรรมในค่าย มีการไปท่องเที่ยวสถานที่ที่สำคัญต่างๆ ทั้งทางประวัติศาสตร์ โบราณคดี และวรรณกรรมของเมืองซีอาน ประเทศจีน เช่น สุสานจิ๋นซี กำแพงเมือง ศูนย์วรรณกรรม รวมถึงพิพิธภัณฑ์ที่สำคัญต่างๆ นอกจากนี้ยังได้เข้าร่วมกิจกรรมการเรียนรู้วัฒนธรรมจีน เช่น พิธีชงชา รำไทเก๊ก การวาดภาพทราย การทำหนังตะลุงจีน การเขียนพู่กันจีน เป็นต้น และการเข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ ยังเป็นโอกาสดีที่ทำให้นักศึกษาจากแต่ละประเทศได้ทำความรู้จักกันซึ่งกันและกัน พร้อมกับแลกเปลี่ยนประสบการณ์ความรู้ของแต่ละประเทศอีกด้วย

[post:2018-08-15 13:48:00]

อ่านเพิ่มเติม »


คณะมนุษยศาสตร์ ขอแสดงความยินดีกับ นางสาวประภัสสร ดวงประภา นักศึกษาชั้นปีที่ 3 สาขาวิชาภาษาจีน ภาควิชาภาษาตะวันออก คณะมนุษยศาสตร์ ที่ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ในการประกวดสุนทรพจน์ภาษาจีนระดับอุดมศึกษา ครั้งที่ 17 รอบชิงชนะเลิศระดับประเทศ ประจําปี 2561 โดยได้รับความอนุเคราะห์จากอาจารย์ Zhang Peipei อาจารย์ Yang Jie และคณาจารย์จากสถาบันขงจื่อ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ช่วยดูแลในระหว่างการฝึกซ้อม และนำนักศึกษาเข้าแข่งขัน เมื่อวันที่ 23 เมษายน 2561 ณ โรงแรมรัชดาซิตี้ กรุงเทพฯ

[post:2018-04-30 10:19:21]

อ่านเพิ่มเติม »


คณะมนุษยศาสตร์ ขอแสดงความยินดีกับ นักศึกษาสาขาวิชาภาษาจีน ภาควิชาภาษาตะวันออก ที่ได้รับรางวัลในการเข้าร่วมแข่งขันการประกวดสุนทรพจน์ภาษาจีน จำนวน 3 รางวัล ดังนี้ 1.นางสาวนิภาพร เหมยต่อม ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับหนึ่ง 2.นางสาววันคำ ลุงซุ ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับสอง 3.นางสาววราลี วิรพงศกร ได้รับรางวัลชมเชย  ณ มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทา เมื่อวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2561

[post:2018-02-28 10:18:10]

อ่านเพิ่มเติม »


สาขาวิชาภาษาจีน ภาควิชาตะวันออก คณะมนุษยศาสตร์ จัดเสวนาปลุกสมอง ปลุกความคิด ปลุกความฝัน ปั้นแรงบันดาลใจ จากรุ่นพี่สาขาวิชาภาษาจีน ในการเสวนาในด้านการเรียนและการทำงาน เมื่อวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2561 ณ ห้องประชุม 50 ปี คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

[post:2018-02-22 17:50:23]

อ่านเพิ่มเติม »


สาขาวิชาภาษาจีน ภาควิชาภาษาตะวันออก คณะมนุษยศาสตร์ ร่วมกับสถาบันขงจื่อมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จัดโครงการประกวดสุนทรพจน์ภาษาจีนขึ้น เพื่อให้นักศึกษาได้แสดงความสามารถ กล้าแสดงออก และแสดงศักยภาพด้านการใช้ภาษาจีน เมื่อวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2561 ณ ห้องประชุม 50 ปี คณะมนุษยศาสตร์

[post:2018-02-16 08:55:43]

อ่านเพิ่มเติม »


สาขาวิชาภาษาจีน  ภาควิชาภาษาตะวันออก คณะมนุษยศาสตร์ พร้อมด้วยตัวแทนจากคริสตจักรไต้หวัน จัดกิจกรรมค่ายภาษาจีน  โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมการเรียนการสอนภาษาจีน และเผยแพร่วัฒนธรรมไต้หวัน  เพื่อให้นักศึกษามีโอกาสได้ฝึกใช้ภาษาจีนกับเจ้าของภาษา  เมื่อวันที่ 31 มกราคม 2561 ณ ห้อง HB7707

[post:2018-02-01 13:35:45]

อ่านเพิ่มเติม »


ข้อมูลทั้งหมด 15 รายการ แสดงหน้าละ 50 กำลังแสดงผลหน้า :