E-DONATION

ระบบรับบริจาค คณะมนุษยศาสตร์ มช.
images description
images
&

Hall of Fame

รางวัลแห่งความภาคภูมิใจ (Hall of Fame)

Human ACTIVITY

images description
images

ข่าวกิจกรรม

พิธีลงนามข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ (MoU) ระหว่างคณะมนุษยศาสตร์กับสถาบันพัฒนาการเด็กราชนครินทร์ กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข (RICD)
images

ข่าวกิจกรรม

พิธีเชิดชูเกียรติ นักศึกษาเก่ามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ดีเด่น และนักศึกษาเก่าคณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ดีเด่น ประจำปีพุทธศักราช 2563
images

ข่าวกิจกรรม

พิธีทำบุญอาคารเรือนเดิม คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
images

ข่าวกิจกรรม

คณะมนุษยศาสตร์ให้การต้อนรับคณะผู้บริหารโรงเรียนการเรือน มหาวิทยาลัยสวนดุสิต และคณะฯ
images

ข่าวกิจกรรม

การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ ในโครงการชุดฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการครั้งที่ 1/2564
images

ข่าวกิจกรรม

โครงการ “อักษรธรรมล้านนา: คุณค่าจากอดีต สืบปัจจุบัน สู่อนาคต”
อ่านเพิ่มเติม

Human CMU CHANEL