พิธีลงนามความร่วมมือ (Online) ระหว่างระหว่าง โรงพยาบาลพระศรีมหาโพธิ์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์และมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี โดยมีคณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

  • By: Admin
images description

พิธีลงนามความร่วมมือ (Online) ระหว่างระหว่าง โรงพยาบาลพระศรีมหาโพธิ์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์และมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี โดยมีคณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม เป็นสักขีพยานในพิธีฯ ในวันพุธที่  8  ธันวาคม พ.ศ.2564 ระหว่างเวลา 13.00 – 15.00 น. ผ่านการประชุมรูปแบบออนไลน์ (ระบบ Cisco WebExJoin) เพื่อผลักดันให้เกิดการพัฒนาบุคลากรสาขาจิตวิทยาคลินิคให้มีคุณภาพ การแลกเปลี่ยนนักศึกษา บุคลากร การเป็นแหล่งฝึกภาคปฏิบัติของนักศึกษาจิตวิทยา และตอบสนองความต้องการของระบบบริการสุขภาพอย่างต่อเนื่อง