การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ ในโครงการชุดฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการครั้งที่ 1/2564

  • By: Admin
images description
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พศุตม์ ลาศุขะ รองคณบดีฝ่ายยุทธศาสตร์การศึกษาเชิงรุก เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ ในโครงการชุดฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการครั้งที่ 1/2564 ซึ่งจัดโดยคณะกรรมการศูนย์บริการวิชาการทางจิตวิทยา ภาควิชาจิตวิทยา คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ในหัวข้อ “จิตบำบัด: แนวคิดเชิงทฤษฎีและการปฏิบัติ” หลักสูตรที่ 1 Dialectical Behavior Therapy (DBT) วิทยากรโดย อาจารย์ ดร.กุลวดี ทองไพบูลย์ และ ผศ.ดร.ไชยันต์ สกุลศรีประเสริฐ ในวันที่ 16-17 มีนาคม พ.ศ. 2564 ณ โรงแรม Wintree city resort เชียงใหม่