Huge ::
กลุ่มวิชาศึกษาทั่วไป
 Huge 050103
 Huge 050104
 Huge 050106
 Huge 050111
 Huge 050112
 Huge 050113
 

รศ.ดร.อรรถจักร์  สัตยานุรักษ์ 
ผู้ประสานงานกระบวนวิชา
050103: สังคมและวัฒนธรรมไทย

อาจารย์พีรพล  อิศรภักดี 
ผู้ประสานงานกระบวนวิชา
050104: มนุษย์กับโลกสมัยใหม่

อาจารย์สยาม  ราชวัตร  
ผู้ประสานงานกระบวนวิชา
050106: ศิลปะแห่งการเป็นมนุษย์ที่มีคุณค่า

รศ.นฤมล  ธีรวัฒน์
ผู้ประสานงานกระบวนวิชา
050111: มนุษย์กับการแสวงหาความร
ู้

รศ.สุพรรณ  ทองคล้อย 
ผู้ประสานงานกระบวนวิชา
050112: การอ่านกับโลกวรรณกรรม

ผศ.ศรวณีย์  สุขุมวาท 
ผู้ประสานงานกระบวนวิชา
050113: ท้องถิ่นและโลกาภิวัตน์

 

งานบริการการศึกษาและพัฒนาคุณภาพนักศึกษา
คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่