งานบริการการศึกษาและพัฒนาคุณภาพนักศึกษา

กำหนดประเภทรายจ่าย รายการ และเงื่อนไขการจ่ายเงินรายได้ของมหาวิทยาลัย ฉบับที่ 1/2558 (ค่าใช้จ่ายในการจัดการเรียนการสอนภาคฤดูร้อน ระดับปริญญาตรี หลักสูตรภาคปกติ)