งานบริการการศึกษาและพัฒนาคุณภาพนักศึกษา

กำหนดการดำเนินการเทียบโอนผลการเรียนจากการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยเข้าสู่การศึกษาในระบบของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประจำปีการศึกษา 2565