งานบริหารทั่วไป

เอกสารประกอบการอบรม/สัมมนา

  • การอบรมเตรียมความพร้อมเพื่อขอตำแหน่งทางวิชาการ สำหรับบุคลากรภาควิชาภาษาไทย คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
            -  Intro to academic promotion (วิทยากร ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พศุตม์ ลาศุขะ)
            - การขอตำแหน่งทางวิชาการ (วิทยากร คุณภาณุพันธ์ แสงศรีจันทร์)
            - วิดีโอการบรรยาย
  • การอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การจัดทำผลงานทางวิชาการเพื่อความก้าวหน้าในเส้นทางสายอาชีพของบุคลากรสายวิชาการ คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
          - การสร้างความเข้าใจในการขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ โดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พศุตม์ ลาศุขะ รองคณบดีฝ่ายยุทธศาสตร์การศึกษาเชิงรุก

          - แนวทางการจัดทำเอกสารประกอบการสอน สำหรับใช้เพื่อยื่นขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ โดยคุณภาณุพันธ์ แสงศรีจันทร์ หัวหน้างานบริหารทั่วไป

          - การเตรียมเอกสารแบบสรุปความเชี่ยวชาญ โดย อาจารย์ ดร.ยุทธศักดิ์ ฉัตรแก้วนภานนท์ ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายพัฒนาบุคลากร และอาจารย์ ดร
มานิศา ผิวจันทร์ อาจารย์ประจำภาควิชาการท่องเที่ยว

  • การอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การจัดทำผลงานทางวิชาการเพื่อความก้าวหน้าในเส้นทางสายอาชีพของบุคลากรสายปฏิบัติการ คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
          - การขอกำหนดตำแหน่งที่สูงขึ้น ของบุคลากรสายปฏิบัติการ โดยคุณภาณุพันธ์ แสงศรีจันทร์ หัวหน้างานบริหารทั่วไป

- ไม่มีเอกสารประกอบ -