งานบริการการศึกษาและพัฒนาคุณภาพนักศึกษา

ข้อบังคับมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ว่าด้วยการศึกษาระดับปริญญาตรี (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2564