งานบริการการศึกษาและพัฒนาคุณภาพนักศึกษา

การลาพักการศึกษา

 นักศึกษาที่ลาพักหรือถูกสั่งพักการศึกษาตลอดภาคการศึกษา หรือตลอดปีการศึกษา ต้องชำระค่าธรรมเนียมรักษาสถานภาพนักศึกษาทุกภาคการศึกษา ยกเว้นภาคการศึกษาที่ได้ชำระค่าธรรมเนียมลงทะเบียนกระบวนวิชาไปแล้ว มีค่าใช้จ่ายค่าธรรมเนียมการลาพักการศึกษา จำนวน 5000 บาท ต่อภาคการศึกษา


ในขั้นตอนที่ 5 มีการเปลี่ยนแปลงคือ บัณฑิตวิทยาลัยจะติดต่อให้นักศึกษาชำระค่าธรรมเนียมการลาพักาการศึกษาผ่านช่องทางระบบขอหนังสือรับรองออนไลน์/ชำระค่าธรรมเนียม Login — ระบบขอหนังสือรับรองออนไลน์ (cmu.ac.th) เมื่อนักศึกษาชำระค่าธรรมเนียมเรียบร้อยแล้ว จะเข้าสู่ขั้นตอนที่ 6 ต่อไป