งานบริการการศึกษาและพัฒนาคุณภาพนักศึกษา

สารสนเทศศึกษา


ข้อบังคับมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ระดับบัณฑิตศึกษา 

เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร

กรอบมาตราฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2552

เกณฑ์มาตราฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ.2548

เกณฑ์มาตราฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ.2558

เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ.2548

มาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี สาขาวิชาการท่องเที่ยวและการโรงแรม พ.ศ.2553

แนวทางการปฏิบัติตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2552

แนวทางการปฏิบัติตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2554 (ฉบับที่ 2)

แนวทางการปฏิบัติตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2558 (ฉบับที่ 3)

กระบวนวิชาในกลุ่มวิชาศึกษาทั่วไป

ในกลุ่มวิชาการเรียนรู้ผ่านกิจกรรม

ในกลุ่มวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

ในกลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์

- ในกลุ่มวิชาภาษาและการสื่อสาร

ดาวน์โหลดเอกสารอบรมการทวนสอบผลสัมฤทธิ์

- ไม่มีเอกสารประกอบ -