งานบริหารทั่วไป

พ.ร.บ. / ข้อบังคับ / ประกาศ / คำสั่ง หน่วยรักษาความปลอดภัย

การป้องกันและระมัดระวังอัคคีภัยในสถานที่ทำงานและที่พักอาศัย
กำหนดพื้นที่จอดยานพาหนะภายในมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

การรักษาความปลอดภัย 

การใช้รถยนต์ส่วนกลาง
แนวปฏิบัติในการจอดยานพาหนะและมาตรการเพื่อป้องกันความปลอดภัยของยานพาหนะจากกรณีต้นไม้ หัก โค่น


- ไม่มีเอกสารประกอบ -