งานบริการการศึกษาและพัฒนาคุณภาพนักศึกษา

การย้ายสาขาวิชาและการย้ายคณะ เพื่อเข้าศึกษาในคณะมนุษยศาสตร์ ประจำภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2566