งานบริการการศึกษาและพัฒนาคุณภาพนักศึกษา

หลักเกณฑ์การย้ายสาขาวิชาและการย้ายคณะ เพื่อเข้าศึกษาต่อคณะมนุษยศาสตร์ ปีการศึกษา 2566

หลักเกณฑ์การย้ายสาขาวิชาและการย้ายคณะ เพื่อเข้าศึกษาต่อคณะมนุษยศาสตร์ หลักเกณฑ์นี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่ ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2566 เป็นต้นไป