งานบริการการศึกษาและพัฒนาคุณภาพนักศึกษา

การประชุมแก้ไขอักษรลำดับขั้น

รายงานการประชุม

รายงานการประชุมปี 2561
ครั้งที่ 1/2561
ครั้งที่ 2/2561  
ครั้งที่ 3/2561
 

 

รายงานการประชุมปี 2559รายงานการประชุมปี 2560
ครั้งที่ 1/2559ครั้งที่ 1/2560   
ครั้งที่ 2/2559  ครั้งที่ 2/2560
ครั้งที่ 3/2559ครั้งที่ 3/2560  
ครั้งที่ 4/2559ครั้งที่ 4/2560  
ครั้งที่ 5/2559ครั้งที่ 5/2560 
ครั้งที่ 6/2559ครั้งที่ 6/2560  
 ครั้งที่ 7/2560 
 ครั้งที่ 8/2560
 ครั้งที่ 9/2560  
 ครั้งที่ 10/2560
 ครั้งที่ 11/2560

 

รายงานการประชุมปี 2557รายงานการประชุมปี 2558
ครั้งที่ 1/2557 ครั้งที่ 1/2558
ครั้งที่ 2/2557  ครั้งที่ 2/2558
ครั้งที่ 3/2557ครั้งที่ 3/2558
ครั้งที่ 4/2557ครั้งที่ 4/2558
ครั้งที่ 5/2557ครั้งที่ 5/2558
ครั้งที่ 6/2557ครั้งที่ 6/2558

 

รายงานการประชุมปี 2554รายงานการประชุมปี 2555
ครั้งที่ 1/2554   ครั้งที่ 1/2555  
ครั้งที่ 2/2554  ครั้งที่ 2/2555    
ครั้งที่ 3/2554  ครั้งที่ 3/2555
ครั้งที่ 4/2554  ครั้งที่ 4/2555
ครั้งที่ 5/2554  
ครั้งที่ 6/2554  รายงานการประชุมปี 2556
ครั้งที่ 7/2554  ครั้งที่ 1/2556 
ครั้งที่ 8/2554  ครั้งที่ 2/2556
ครั้งที่ 9/2554  ครั้งที่ 3/2556
ครั้งที่ 10/2554ครั้งที่ 4/2556
 ครั้งที่ 5/2556
 ครั้งที่ 6/2556
 ครั้งที่ 7/2556
 ครั้งที่ 8/2556

 

รายงานการประชุมปี 2552รายงานการประชุมปี 2553
ครั้งที่ 1/2552ครั้งที่ 1/2553
ครั้งที่ 2/2552ครั้งที่ 2/2553
ครั้งที่ 3/2552  ครั้งที่ 3/2553
ครั้งที่ 4/2552  ครั้งที่ 4/2553
ครั้งที่ 5/2552 
ครั้งที่ 6/2552   
ครั้งที่ 7/2552   

 

รายงานการประชุมปี 2550รายงานการประชุมปี 2551
ครั้งที่ 1/2550    ครั้งที่ 1/2551    
ครั้งที่ 2/2550    ครั้งที่ 2/2551   
ครั้งที่ 3/2550    ครั้งที่ 3/2551    
ครั้งที่ 4/2550    ครั้งที่ 4/2551    
ครั้งที่ 5/2550    ครั้งที่ 5/2551    
ครั้งที่ 6/2550    
ครั้งที่ 7/2550     
 

- ไม่มีเอกสารประกอบ -