งานบริการการศึกษาและพัฒนาคุณภาพนักศึกษา

หลักเกณฑ์การจัดภาระงาน การกำหนดภาระหน้าที่ รายละเอียดหน้าที่กรรมการจ่ายข้อสอบและการรายงานผลการปฏิบัติงานจัดสอบ