งานบริหารทั่วไป

กำหนดการประชุมคณะกรรมการในคณะมนุษยศาสตร์และมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประจำปี