งานบริการการศึกษาและพัฒนาคุณภาพนักศึกษา

การประชุมบัณฑิตศึกษา

รายงานการประชุม

รายงานการประชุมปี 2562
ครั้งที่ 10/2562
รายงานการประชุมปี 2563
ครั้งที่ 1/2563รายงานการประชุมปี 2558รายงานการประชุมปี 2559
ครั้งที่ 1/2558 ครั้งที่ 1/2559
ครั้งที่ 2/2558 ครั้งที่ 2/2559
ครั้งที่ 3/2558  ครั้งที่ 3/2559 
ครั้งที่ 4/2558ครั้งที่ 4/2559  
ครั้งที่ 5/2558 ครั้งที่ 5/2559
ครั้งที่ 6/2558  ครั้งที่ 6/2559
ครั้งที่ 7/2558 ครั้งที่ 7/2559  
ครั้งที่ 8/2558 ครั้งที่ 8/2559 
ครั้งที่ 9/2558  ครั้งที่ 9/2559 
ครั้งที่ 10/2558 ครั้งที่ 10/2559  
ครั้งที่ 11/2558ครั้งที่ 11/2559
ครั้งที่ 12/2558  ครั้งที่ 12/2559  

รายงานการประชุมปี 2554รายงานการประชุมปี 2555
ครั้งที่ 1/2554ครั้งที่ 1/2555  
ครั้งที่ 2/2554  ครั้งที่ 2/2555  
ครั้งที่ 3/2554  ครั้งที่ 3/2555  
ครั้งที่ 4/2554  ครั้งที่ 4/2555  
ครั้งที่ 5/2554  ครั้งที่ 5/2555  
ครั้งที่ 6/2554  
ครั้งที่ 7/2554
ครั้งที่ 8/2554  
ครั้งที่ 9/2554  
ครั้งที่ 10/2554  
ครั้งที่ 11/2554  

 

รายงานการประชุมปี 2552รายงานการประชุมปี 2553
ครั้งที่ 1/2552  ครั้งที่ 1/2553
ครั้งที่ 2/2552  ครั้งที่ 2/2553  
ครั้งที่ 3/2552  ครั้งที่ 3/2553  
ครั้งที่ 4/2552 ครั้งที่ 4/2553  
ครั้งที่ 5/2552 ครั้งที่ 5/2553
ครั้งที่ 6/2552  ครั้งที่ 6/2553
ครั้งที่ 7/2552  ครั้งที่ 7/2553  
ครั้งที่ 8/2552 ครั้งที่ 8/2553  
ครั้งที่ 9/2552  ครั้งที่ 9/2553  
ครั้งที่ 10/2552 ครั้งที่ 10/2553  
 ครั้งที่ 11/2553  
 ครั้งที่ 12/2553  

- ไม่มีเอกสารประกอบ -