งานบริการการศึกษาและพัฒนาคุณภาพนักศึกษา

หน่วยบัณฑิตศึกษา

หน่วยบัณฑิตศึกษา

เป็นหน่วยประสานงานหลักกับสำนักทะเบียนและประมวลผล บัณฑิตวิทยาลัย โดยปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องกับการเรียนการสอน หลักสูตร ทะเบียนนักศึกษา  คณะมนุษยศาสตร์  และนักศึกษาระดับปริญญาโท และปริญญาเอก  ตั้งแต่การรับเข้าศึกษาจนสำเร็จการศึกษา 

- ไม่มีเอกสารประกอบ -