งานบริการการศึกษาและพัฒนาคุณภาพนักศึกษา

ประกาศ/ข้อบังคับ/แนวปฏิบัติระดับบัณฑิตศึกษา

ข้อบังคับ

- ข้อบังคับมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา (ฉบับที่ 2) ปีการศึกษา 2561

ข้อบังคับมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ปีการศึกษา 2559

ตารางเปรียบเทียบข้อบังคับมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา 2554 และฉบับที่ 2 พ.ศ.2557 กับข้อบังคับฯ พ.ศ.2559


เงื่อนไขภาษาต่างประเทศ

เงื่อนไขภาษาต่างประเทศสำหรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา สำหรับนักศึกษาที่เข้าศึกษาปีการศึกษา 2564 เป็นต้นไป 

เงื่อนไขภาษาต่างประเทศสำหรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา สำหรับนักศึกษาที่เข้าปีการศึกษา 2563 เป็นต้นไป

เงื่อนไขภาษาต่างประเทศสำหรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา สำหรับนักศึกษาที่เข้าปีการศึกษา 2559-2562- ไม่มีเอกสารประกอบ -