งานบริการการศึกษาและพัฒนาคุณภาพนักศึกษา

ประกาศมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่อง การแต่งกายและข้อปฏิบัติสำหรับผู้สำเร็จการศึกษาที่จะเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรในพิธีพระราชทานปริญญาบัตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ครั้งที่ 55

ประกาศมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่อง การแต่งกายและข้อปฏิบัติสำหรับผู้สำเร็จการศึกษาที่จะเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรในพิธีพระราชทานปริญญาบัตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ครั้งที่ 55 ประกาศ ณ วันที่ 1 มิถุนายน พ.ศ. 2564 และให้งดการเรียนการสอน ในวันพิธีพระราชทางปริญญาบัตร ครั้งที่ 55 ในวันจันทร์ที่ 25 ตุลาคม 2564