งานบริการการศึกษาและพัฒนาคุณภาพนักศึกษา

การขอลาออกจากการเป็นนักศึกษา

นักศึกษาที่ประสงค์จะลาออกจากการเป็นนักศึกษา ให้ยื่นคำร้องต่อ บัณฑิตวิทยาลัย เมื่อได้รับอนุมัติให้ลาออกแล้ว จึงถือว่าพ้นสภาพการเป็นนักศึกษา

ขั้นตอน 

1. นักศึกษากรอกคำขอทั่วไป พร้อมระบุเหตุผลที่ต้องการลาออกจากการเป็นนักศึกษา 

2. นักศึกษาลงชื่อของตนเองบนคำขอ และเสนออาจารย์ที่ปรึกษาและประธานหลักสูตรฯลงนาม 

3. หลักสูตร/สาขาวิชาทำบันทึกข้อความและส่งมายังงานบริการการศึกษาฯ เพื่อเสนอผู้มีอำนาจลงนาม และส่งเอกสารคำขอของนักศึกษาไปยังบัณฑิตวิทยาลัย 

4. บัณฑิตวิทยาลัยประกาศรายชื่อผู้ได้รับอนุมัติลาออกจากการเป็นนักศึกษา